Договір публічної оферти

Договір публічної оферти
Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТОВ “Осокорки Онлайн”, далі за текстом «Провайдер», укласти Договір про надання провайдером абоненту на оплатній основі телекомунікаційних послуг, а саме послуг доступу до мережі Інтернет, за адресою підключення Абонента, згідно обраного останнім Пакету послуг, у відповідності до умов цього Договору та норм чинного законодавства України (надалі – Послуги). , далі по тексту — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті провайдсера «www.osokorky.net (далі -« Інтернет-сайт »).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття абонентом пропозиції провайдера (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати абонентом замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Провайдера.

Поняття і визначення

2.1. «Договір» – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Приєднання (ст. 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі – Договір). Його копія постійно знаходиться на WWW сервері Провайдера www.osokorky.net. Сторони згодні, що будь-які письмові версії Договору та Прейскуранту є актуальними тільки до подальшої зміни їх умов.
«Абонент» – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
«Акцепт» – повна і безумовна згода потенційного Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (укладанням) цього договору публічної оферти з боку потенційного Абонента:
оплата Послуг Провайдера в порядку, регламентованому відповідними Правилами Провайдера в залежності від типу підключення (підключення на умовах акції, підключення на стандартних умовах);
«Абонентна плата» – платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг;
«Кінцеве обладнання» – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем, телеприймач, тощо);
«Підключення (відключення)» – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі;
«Пункт закінчення телекомунікаційної мережі» – місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання;
«Телекомунікаційна мережа (мережа)» – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
«Телекомунікаційна послуга (послуга)» – продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;
«Персональний платіжний код (ППК)» – спеціальний набір символів, що присвоюються Провайдером Абонентові під час укладання Договору, за допомогою ППК Абонент може здійснювати оплату послуг.
«Пакет послуг»/»Тарифний план» — набір телекомунікаційних Послуг, що надаються Провайдером, і оплачуються Абонентом на час дії Пакету.
«Час дії Пакету» — 1 (один) місяць, що обчислюється з першого по останнє число календарного місяця, на який розповсюджується дія цього Пакету.
«Сторінка статистики» — спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується телекомунікаційними послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.

Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Провайдером Абоненту на оплатній основі телекомунікаційних послуг, а саме послуг доступу до мережі Інтернет, за адресою підключення Абонента, згідно обраного останнім Пакету послуг, у відповідності до умов цього Договору та норм чинного законодавства України (надалі – Послуги).
3.2. Абонент користується послугами Провайдера і оплачує їх у повному обсязі у відповідності до встановлених Провайдером тарифів, в порядку, регламентованому цим договором.
3.3. Провайдер доводить до відома, що його включено до Реєстру Операторів, Провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗІ № 3144 від 07.03.2013 року.

Права та обов’язки сторін

4.1. Провайдер зобов’язується:

4.1.1. Надавати Абонентові Послуги, вказані в пункті 3.1. Договору, у відповідності до умов цього Договору, Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. № 295 (надалі за текстом — Правила), інших нормативно-правових актів України.
4.1.2. Забезпечити консультаційно – інформаційну і технічну підтримку Абонента з питань надання та отримання послуг за телефонами служби технічної підтримки Провайдера.
4.1.3. Забезпечити належну якість послуг, вживати заходи для усунення причин зниження їх якості.
4.1.4. Публікувати всі доповнення і зміни до тарифів на послуги, діючих Пакетів послуг та умов їх надання, не менше, на сайті Провайдера www.osokorky.net, шляхом смс-інформування Абонентів. Провайдер не несе відповідальність в разі повідомлення Абонентом не актуального номеру контактного телефону та/або неповідомлення останнім про зміну своїх контактних даних.
4.1.5. Розглядати скарги та заяви Абонента у терміни, передбачені нормами чинного законодавства України та інформувати його про результати розгляду.
4.1.6. Надавати вичерпну інформацію про тарифи на послуги, та забезпечувати правильність їх застосування під час розрахунку платежів за послуги.
4.1.7. Попереджати Абонента про скорочення переліку послуг, припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами та іншими нормами законодавства України, а також цим договором.
4.1.8. Вести облік обсягу та вартості наданих Абоненту послуг.
4.1.9. Попереджати Абонента про припинення діяльності із надання телекомунікаційних послуг у строк, не менший, ніж три місяці до такого припинення.
4.1.10. Припинити надання телекомунікаційних послуг в разі отримання заяви Абонента щодо цього, в строк, що не перевищує десяти днів з дати отримання такої заяви, якщо більший строк не вказаний у заяві.

4.2. Провайдер має право:

4.2.1. Самостійно встановлювати, переглядати та змінювати тарифи на пакети послуг, що надаються, на умовах, визначених цим договором та нормами законодавства України.
4.2.2. В односторонньому порядку переглядати (змінювати) цей договір, з повідомленням Абонента через публікацію таких змін на сайті Провайдера www.osokorky.net не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності таких змін (доповнень).
4.2.3. Припиняти/призупиняти надання Абонентові послуг, попередивши його про це через особистий кабінет або шляхом телефонної розмови, за умови порушення ним умов Договору, в тому числі й у разі відсутності своєчасної оплати послуг абонентом. Поновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень з боку Абонента.
4.2.4. Вимагати відшкодування збитків, що виникли у зв’язку з використанням Абонентом несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.
4.2.5. Самостійно змінювати кількість, найменування та характеристики Пакетів послуг на Інтернет.
4.2.6. Не здійснювати підключення або відключити кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документального підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
4.2.7. В порядку, встановленому законодавством, тимчасово припиняти надання послуг у зв’язку із проведенням ремонтних, профілактичних чи інших робіт. Строки проведення таких робіт, повинні відповідати вимогам законодавства України.

4.3. Абонент зобов’язується:

4.3.1. Перед укладанням договору ознайомитися з його умовами та тарифами на Пакети послуг, видами та характеристиками Пакетів послуг. Укладанням договору Абонент засвідчує, що йому зрозумілі і він згоден дотримуватися і виконувати всі умови Договору та вимоги чинного законодавства у сфері телекомунікацій протягом всього терміну його дії.
4.3.2. Перевіряти інформацію, що стосується умов Договору, тарифі на сайті Провайдера www.osokorky.net, а також у особистому кабiнетi користувача за адресою my.osokorky.net, не рідше одного разу на 5 (п’ять) календарних днів. У разі порушення даного обов’язку Абонент самостійно несе ризик несприятливих для нього змін.
4.3.3. Своєчасно проводити оплату послуг Провайдера відповідно до діючих тарифів за обраний Пакет послуг.
4.3.4. На вимогу Провайдера надати підтвердження права власності на приміщення, де здійснено підключення до мережі за цим договором, або погодження із власником(ами) такого приміщення на підключення до мережі Інтернет.
4.3.5. Використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності. а також не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
4.3.6. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.
4.3.7. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.
4.3.8. Не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.
4.3.9. Надавати Провайдеру достовірну інформацію, необхідну для укладення договору та подальшого обслуговування.
4.3.10. Утримувати абонентську проводку в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані.
4.3.11. Повідомляти на запит Провайдера тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг, а також виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
4.3.12. Зберігати документи, пов’язані з оплатою послуг, протягом трьох років з дати здійснення платежу.
4.3.13. Протягом семи днів письмово інформувати Провайдера про зміну своїх реквізитів, в тому числі контактних даних, за якими необхідно надсилати повідомлення в рамках цього договору.

4.4. Абонент має право:

4.4.1. На своєчасне та якісне одержання послуг Провайдера на умовах Договору та вільний доступ до них. Абонент самостійно обирає вид та кількість послуг, в тому числі й Пакет послуг серед запропонованих Провайдером.
4.4.2. На відмову від послуг та дострокове розірвання Договору за своєю ініціативою шляхом звернення до провайдера з письмовою заявою або за телефоном технічної підтримки . У такому випадку Договір вважається розірваним у строки, визначенні Правилами.
4.4.3. На зміну Пакету послугу за цим договором. Зміна тарифного плану здійснюється Провайдером у наступному, після подання заяви, місяці, у визначеному ним порядку.
4.4.4. На оскарження неправомірних дій провайдера шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.
4.4.5. На відмову від оплати послуги, яку вони не замовляли.
4.4.6. На отримання від провайдера інформації про зміну умов надання послуги і тарифів на її надання.

Вартість і порядок розрахунків

5.1. Вартість послуг за цим договором визначається на підставі діючих тарифів, які розміщено на сайті Провайдера. Оплата послуг Провайдера здійснюється абонентом за тарифами, які є діючими на дату оплати послуг.
5.2. Телекомунікаційні послуги надаються на умовах передоплати. Оплата за надані послуги здійснюється Абонентом в гривнях, шляхом їх внесення на поточний рахунок Провайдера, до початку розрахункового періоду, за який вноситься оплата, із обов’язковим зазначенням ППК Абонента.
5.3. При укладанні Договору Абонентом вноситься плата за підключення і за обраний Пакет послуг у відповідності до обраних ним умов підключення та користування послугою. Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Провайдера. Моментом початку надання Послуг вважається фіксація обліковою системою Провайдера (my.osokorky.net) першої авторизації, здійсненою з використанням логіну та паролю Абонента. При розірванні Договору за ініціативою Абонента внесена плата за сплачений, але не використаний Пакет повертається, плата за підключення поверненню не підлягає.
5.4. Абонент самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність оплати послуг. Якщо Провайдер не призупинив дію Договору, а Абонент продовжує користуватись Послугами після вичерпання грошей на своєму рахунку, Послуги вважаються наданими на умовах оплати по факту і Абонент зобов’язаний оплатити їх у повному обсязі.
5.5. Провайдер має право припинити/призупинити надання послуг за цим договором у разі недотримання Абонентом договірних зобов’язань, в тому числі, й у випадку несплати послуг у порядку, встановленому договором. Поновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень з боку Абонента.
5.6. Протягом всього терміну дії Договору телекомунікаційні послуги, надані Провайдером, вважаються наданими належним чином за відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення кожного Часу дії Пакету.
5.7. Претензії з боку Абонента приймаються протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються. У разі неможливості вирішення спірного питання сторонами шляхом переговорів, дане питання вирішується у встановленому законодавством України порядку.
5.8. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від обов’язків закінчити розрахунки за Договором у повному обсязі.
5.9. Надання додаткових самостійних послуг здійснюється за окремою заявою Абонента за умови здійснення попередньої оплати Провайдеру, відповідно до тарифів на такі послуги, що діють на час звернення Абонента.

Інші умови

6.1. Якщо абонент не згоден із змінами до Договору, він зобов’язаний повідомити Провайдера у письмовій формі протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту публікації нових умов. Відсутність письмового повідомлення Абонента до вступу змін до Договору, вступу змін нових тарифів на пакет послуг є згодою Абонента з новими умовами.
6.2. Спори, що виникли під час відносин в рамках цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, у разі неможливості досягти згоди, спір підлягає вирішенню у судовому порядку.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони врегулювали відносини між собою за власним розсудом відповідно до вимог Цивільного Кодексу України, закону України «Про телекомунікації», Правил і інших нормативних актів у сфері телекомунікацій.
7.2. Абонент, використовуючи Послуги, самостійно несе майнову або іншу відповідальність за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі (як фізичній, так і юридичній) або майну громадян, юридичних осіб, держави або етичним принципам суспільства.
7.3. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки і перебої в роботі, що відбуваються прямо або побічно з причини, яка знаходиться поза сферою контролю з боку Провайдера.
7.4. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій відносно будь-яких товарів, інформації і послуг, які поставляються або надаються з допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які прямо або побічно отримали Абоненти або треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет або неможливості їх використання.
7.5. Абонент несе відповідальність за збереження своїх облікових даних та паролів, а також за збитки, які можуть виникнути внаслідок несанкціонованого їх використання.
7.6. Провайдер не несе відповідальності за збій програмного забезпечення і устаткування Абонента, якщо останні не знаходяться під прямим управлінням Провайдера.
7.7. Провайдер не надає послуг з настройки програмного забезпечення та устаткування Абонента.
7.8. Провайдер не несе відповідальності за псування устаткування Абонента через дію обставин непереборної сили (наприклад, дії третіх осіб, погодні умови, але не обмежуючись ними).
7.9. Провайдер не забороняє доступ до будь-яких ресурсів Інтернет, мережі, серверам, сховищам даних, крім прямо заборонених нормами чинного законодавства України, проте, Абонентом визнається, що інші оператори Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих або інших ресурсів Інтернет, і Абонент погоджується, що Провайдер не буде відповідальним за подібні дії третіх осіб.
7.10. За ненадання або неналежне надання послуг оператор, провайдер несе перед споживачем відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до закону та договору. У разі неусунення пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливлює доступ абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуг, понад три доби із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заяви абонентна плата не нараховується за весь період пошкодження.
7.11. Провайдер не несе відповідальності перед споживачем за ненадання або неналежне надання послуг у разі:
1) використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею оператора, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
2) несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
3) дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);
4) вини споживача в інших випадках, встановлених законом.

Умови розірвання договору

8.1. Провайдер має право тимчасово припинити/призупинити надання послуг Абонентові при порушенні Абонентом умов Договору, а також порядку розрахунків на умовах цього договору та норм чинного законодавства України.
8.2. Абонент має право на одностороннє розірвання Договору в порядку, визначеному цим договором, Правилами та іншими нормами законодавства України, при цьому, у разі наявності заборгованості перед Провайдером, він повинен погасити таку заборгованість у повному обсязі до дати розірвання договору.
8.3. Дія Договору може бути припинена за ініціативою Провайдера, в порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.
8.4. Припинення Абонентом оплати Послуг і непогашення заборгованості терміном більше 6 календарних місяців без письмового повідомлення Провайдера про відстрочення виконання ним зобов’язань за Договором, є односторонньою відмовою Абонента від виконання Договору. З цих причин Договір вважається розірваним з дати спливу вказаного строку.
8.5. Договір підлягає достроковому розірванню у разі ліквідації, банкрутства Провайдера чи смерті Абонента.
8.6. Договір підлягає достроковому розірванню у разі припинення надання Провайдером телекомунікаційних послуг або у разі відсутності технічної можливості подальшого надання таких послуг Абоненту, в порядку, визначеному цим договором та чинним законодавством України.
8.7. Договір підлягає розірванню за рішенням суду.
8.8. Припинення дії договору або його дострокове розірвання не звільняє Абонента від зобов’язання розрахуватися за надані послуги у повному обсязі.

Форс-мажор

9.1. При виникненні форс-мажорних обставин (тобто обставин непереборної сили, діяльності третіх осіб, природних явищ, наприклад ураган, буря, нагромадження снігу, просідання і зсув ґрунту, ожеледь, землетрус, пожежа, спалахи блискавки, гроза але не обмежуючись ними), що виключають або перешкоджають виконанню Договору, Сторони не матимуть взаємних претензій, і кожна із Сторін приймає на свій ризик наслідки цих обставин.

Термін дії договору

10.1.Даний договір набуває чинності з дня підписання Сторонами. Договір продовжує свою дію на кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін не менше ніж за 10 (десять) днів до закінчення строку дії Договору не повідомить іншу сторону письмово (рекомендованим листом або кур’єром) про своє бажання припинити дію договору.